REGULAMIN

1. Sklep internetowy, prowadzony przez firmę ADMA Małgorzata Świętuchowska, ul. Hetmańska 70, 15-727 Białystok, NIP: 542-251-84-89, REGON 052120554 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 74699, zwany jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

2. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez strony www.mruga.pl, www.e-adma.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

3. Zamawiający w sklepie internetowym www.mruga.pl, www.e-adma.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronach www.mruga.pl, www.e-adma.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.mruga.pl, www.e-adma.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie www.mruga.pl, www.e-adma.pl.

2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e-mail.

4. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie

https://e-adma.pl/content/1-koszty-dostawy-platnosci

5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: https://e-adma.pl/content/1-koszty-dostawy-platnosci. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.

6. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLINETA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Szczegółowe dane dostępne są tutaj: https://e-adma.pl/content/1-koszty-dostawy-platnosci. Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronach www.mruga.pl, www.e-adma.pl.

8. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura lub paragon.

9. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

10. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa SPRZEDAWCY do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

11. SPRZEDAWCA wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

12. SPRZEDAWCA  nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane KLINETA wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

13. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona KLINETOWI za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez KLINETA w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail KLINETA  wymaga powiadomienia SPRZEDAWCY  w formie pisemnej lub elektronicznej. - w przypadku braku takiego powiadomienia, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

14. KLINET jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: ADMA ul. Hetmańska 70, 15-727 Białystok lub elektronicznie na adres sklep@e-adma.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia KLINETA o wycofaniu akceptacji SPRZEDAWCA  traci prawo do wystawiania i przesyłania KLINETOWI faktur w formie elektronicznej.

15. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronach www.mruga.pl, www.e-adma.pl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

§ 2. Modyfikacje w zamówieniu

1. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA, KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony www.mruga.pl, www.e-adma.pl.

§ 3. Ceny

1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie https://e-adma.pl/content/1-koszty-dostawy-platnosci

2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

§ 4. Termin realizacji zamówień

1. Podstawowy termin dostarczenia zakupionych PRODUKTÓW wynosi od dwóch do siedmiu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia.

2. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się przy PRODUKTACH, zaś termin1 dostawy podany jest na stronie https://e-adma.pl/content/1-koszty-dostawy-platnosci

3. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest traktowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy dotyczy tylko konsumentów. KONSUMENTEM jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KONSUMENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KONSUMENT lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KONSUMENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: ADMA, ul. Hetmańska 70 15-727 Białystok lub pocztą elektroniczną – na adres e-mail sklep@e-adma.pl)

5. KONSUMENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

6.Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI zwracane są otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KONSUMENTA sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SPRZEDAWCA został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez KONSUMENTA użyte w pierwotnej transakcji, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie KONSUMENT żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku, gdy KONSUMENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KONSUMENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. KONSUMENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

10. KONSUMENT ma obowiązek odesłać lub przekazać PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

11. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KONSUMENTOWI, w przypadku gdy (I) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (II) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 7. Reklamacje wad PRODUKTÓW

1. Sprzedający wyłącza rękojmię dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

4. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

5. KONSUMENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (I) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (II) nie ma właściwości, o których KONSUMENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (III) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (IV) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KONSUMENTA towar (I) jest własnością osoby trzeciej, (II) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (III) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6. W sytuacji wystąpienia wady KONSUMENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

7. Wybór żądania zależy od KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

8. Jeśli KONSUMENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KONSUMENT:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

9. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KONSUMENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

10. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KONSUMENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KONSUMENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

11. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KONSUMENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KONSUMENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

12. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KONSUMENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii), wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail sklep@e-adma.pl

13. Jeżeli żądanie złożone przez KONSUMENTA przy reklamacji dotyczy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru,
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

14.Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres

ADMA, ul. Hetmańska 70, 15-727 Białystok.

15. Koszty odesłania reklamowanego produktu (najtańszym, zwykłym sposobem dostarczenia) zostaną zwrócone KONSUMENTOWI przez SPRZEDAWCĘ.

16. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest ADMA Małgorzata Świętuchowska ul.Hetmańska 70, 15-727 Białystok, NIP: 542-251-84-89, REGON 052120554 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 74699

2. Zbiory danych osobowych są zarejestrowane w GIODO pod numerami 152289 i 152288.

3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie sklepu internetowego, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) sprzedawca informuję, iż jako administrator danych KLIENTA:
• Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe KLIENTA będą przetwarzane w celu świadczenia usługi elektronicznej w postaci sklepu internetowego, realizacji zamówienia (tj. wykonania zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży i spełnienia ewentualnych roszczeń KLIENTA z tytułu reklamacji), a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi KLIENTA z tytułu zawartych umów;
• Odbiorcami danych osobowych KLIENTA będą firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru.
• Dane osobowe KLIENTA będą przechowywane przez okres istnienia konta w sklepie internetowym bądź przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy
• Podanie przez KLIENTA danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy ze SPRZEDAWCĄKLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
• Klient ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących KLIENTA narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..


6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością SPRZEDAWCY na adres e-mail (informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep – newsletter, e-mailing).

7. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że KLIENT wyraził na to zgodę.

8. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
• Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),
• Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
• Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119)

         

§ 9. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.mruga.pl, www.e-adma.pl

1. Strony internetowe www.mruga.pl, www.e-adma.pl (dalej zwane również stronami www) są administrowane i redagowane przez firmę ul.Hetmańska 70, 15-727 Białystok, NIP: 542-251-84-89, REGON 052120554, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 74699.

2. Strony www służą nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

7. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

8. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryn www.mruga.pl, www.e-adma.pl przez Klienta, umożliwiających:
a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
b) utrzymania sesji Klienta,
c) dostosowania witryn www.mruga.pl, www.e-adma.pl do potrzeb Klientów,
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego,
e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryn www.mruga.pl, www.e-adma.pl.

9. Witryny www.mruga.pl, www.e-adma.pl mogą wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.

10. Sklep internetowy www.mruga.pl, www.e-adma.pl używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwilii samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajdują się pod adresem: https://e-adma.pl/content/2-polityka-prywatnosci

11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: sklep@e-adma.pl, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronach sklepu lub listownie na adres ADMA Małgorzata Świętuchowska, ul. Hetmańska 70, 15-727 Białystok

12. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

13. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres sklep@e-adma.pl SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

§ 11. Zmiany regulaminu

1. Zmiana regulaminu nastąpi poprzez opublikowanie treści nowego regulaminu na stronie internetowej sklepu a także przez zamieszczenie 14 dni wcześniej informacji na samej stronie internetowej. Klient, który podał adres e-mail, o zmianie Regulaminu zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, wysłanej na podany adres e-mail z czternastodniowym wyprzedzeniem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: ADMA Małgorzata Świętuchowska, ul. Hetmańska 70 15-727, Białystok, fax. 85 653 24 56, e-mail: sklep@e-adma.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Product added to compare.